avatar
A Szépművészeti Múzeum gyermek és ifjúsági rajzpályázatot meghirdetett

pályázat 74 9th Apr, 2021

Loading Please wait...
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Hozzászólások

Azonosítás szükséges

You must log in to post a comment.

Belépés
  • pályázat Avatar
    pályázat - 4 hete
    A pályázat főtámogatója az OTP Junior, támogatója az LG Magyarország, együttműködő partnere a Budakeszi Vadaspark, partnere a MúzeumShop. 3 kategória – 3 korosztály 6–10 éves korosztály – Barátaink, az állatok Szabadon választott (házi- vagy vad-) állat ábrázolása vagy gazdi és állat (házi kedvenc) közös portréja 11–14 éves korosztály – Élet az édenkertben / Utazás Noé bárkáján A címben megadott tematikáknak megfelelő tájábrázolás: „élet az édenkertben” vagy „utazás Noé bárkáján” 15–19 éves korosztály – Szép természet Önálló, szabadkézi állatrajz/növényrajz vagy festmény


  • pályázat Avatar
    pályázat - 4 hete
    1A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMI MENAZSÉRIACÍMŰ RAJZPÁLYÁZATÁNAK (NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék)megnevezése: Múzeumi menazséria. Gyermek és ifjúsági rajzpályázatA Játék szervezője: Szépművészeti Múzeum (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.), a továbbiakban SzervezőA nyereményeket biztosítják:OTPBank Nyrt. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Cégjegyzékszáma: 01-10-041585; Adószáma: 10537914-4-44) a továbbiakban PartnerLG Electronics Magyar Kft.(Székhelye:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a. Adószáma:10790386244 Cégjegyzékszáma: 01 09 169580) a továbbiakban PartnerBudakeszi VadasparkNonprofit Kft. (székhelye: 2092, Budakeszi hrsz: 0210/12. Adószáma:18677416-2-13 Cégjegyzékszáma:13-09-129570) a továbbiakban PartnerSzépművészeti Múzeum(Székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41. Adószáma: 15321202 2 42) a továbbiakban együttesen Partnerek.A Szervező a Játékban résztvevő személyek által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.JÁTÉKSZABÁLYZAT I. Részvételi feltételek A Szépművészeti Múzeum weboldalán 2megjelent kiírás értelmében három korcsoportban/kategóriában(6–10 éves korosztály –Barátaink, az állatok11–14 éves korosztály –Élet az édenkertben / Utazás Noé bárkáján15–19 éves korosztály –Szép természet)pályázhatnak, a leírásoknak megfelelő feltételek szerint. A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, mint Felhasználók (Továbbiakban Felhasználó) akika kiírás szerint elkészítik a pályaművüket, majd az alkotó nevét, születési időpontját, telefonszám-elérhetőségét tartalmazó levelet és a pályaműről készült képet JPG fájlformátumban, min. 72 DPI felbontással, max. 5 MB méretben elküldik e-mailbena rajzpalyazat@szepmuveszeti.huemail-címrea jelen szabályzatban meghatározottak szerint, 2021. május 25-én 24.00 óráig.Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy aNyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:Akik az adataikat hibásan, hiányosan, vagy nem adták meg. A Szervezővezető tisztségviselői, munkavállalói, a jelen Játékban közreműködők megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont)A Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. Jelen szabályzat elfogadásával a Felhasználó az adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok szerint a nyereményjáték, illetve a Szervező hírlevélküldése céljából az adatkezeléshez hozzájárulását adja. A pályázaton való részvétellel a Felhasználó feljogosítja a Szervezőt, hogy a pályaművel szabadon rendelkezzen. A Szervező a pályaműveket bemutathatja saját, illetve a Partnerek honlapján, Instagram és Facebook oldalán. A Játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésbőlfakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. II. Nyereményjáték időtartama A Nyereményjáték 2021. március 25-től 2021. május 25-ig tart. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakokban beérkező pályázatok vesznek részt, a kezdő időpontot megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a Szervező nem fogadja el érvényes pályázatként. III. A Nyereményjáték menete 3A Felhasználó feladata, hogy a játék időtartama alatt a szervező által megadott email címre (rajzpalyazat@szepmuveszeti.hu) 2021. május 25. 24:00-ig beküldje pályamunkáját. A beérkezett műveketa Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógus és muzeológus munkatársaiértékelikaz alábbi szempontokszerint:●Eredetiség●Ötletesség●KivitelezésKorcsoportonként/kategóriánkénta legjobb pályamű díjazásra kerül. A nyertesek nevét a Szervező2021. június 1-jén hirdetiki.A nyertesekete-mailben értesítjük. A kiválasztott képeket és a nyerteseknevét a múzeum honlapján is közzétesszük. IV. Nyeremények, a nyeremények átvétele A díjazottaknyereménye: 6–10 éves korosztály: 50 000 Ft összegű ajándékcsomag a MÚZEUMSHOP kínálatából;11–14éves korosztály: LG vezeték nélküli fülhallgató (HBS-FN6) és LG bluetooth hangszóró (PL5W);15–19 éves korosztály: az OTP Bank Nyrt. által felajánlott és biztosított, 50000 Ft-tal feltöltött OTP Junior prepaid meglepetés kártya.Ezenkívül minden díjazott kap egy-egy családi belépőt a Budakeszi Vadasparkba és a Szépművészeti Múzeumba, amelyet átvételtől számított 1 éven belültud felhasználni.A nyerteseketa Szervező az eredményhirdetést követően, legkésőbb 3 napon belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételével kapcsolatos teendőkről. A díjazottaktól az eredményhirdetés után bekérjük az eredeti művet is, hogy a mű hitelességéről meggyőződjünk. A postaköltséget a Szervező állja. Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítést követően legkésőbb 2021. június 25-ig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes Felhasználó elveszíti jogát a nyeremény átvételére. A Felhasználó késedelméért a Szervező nem tartozik felelősséggel, amennyiben a fentiek szerint szabályosan, a Felhasználó által az erre a célra megadott email címére küldte az értesítést. 4Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre nem válthatók át. A nyeremények a nyertessel egyeztetett (a Szervező veszélyhelyzet miatti zárvatartására figyelemmel megjelölt) későbbi időpontban személyesen átvehetők lesznek a Szépművészeti Múzeumban (1146 Budapest, Dózsa György út 41.)Az OTPBank Nyrt. által felajánlott és biztosított,50000 Ft-tal feltöltöttOTP Junior prepaid meglepetés kártya átvételét a nyertesek közvetlenül az OTPBank Nyrt-vel egyeztetika GadacsiR@ext.otpbank.hue-mail címen.A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Felhasználót terhelik (pl. nyeremény átvétele miatt ahelyszínére történő utazás költsége stb.). V. Felhasználó kizárása a játékból A Szervezők kizárhatják a játékból azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt, aki / amely: • nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha regisztrációja nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy egyébként jogszabályt sért, kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos érdekeit. • a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója; • bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésbenegyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel; • valótlanvagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személytregisztráljanak Felhasználóként; • más szerzői jogait megsértve pályázott a Nyereményjátékba. 5A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja a Játékból.VI. ASzervező felelőssége Szervező kizárja a felelősségét a használt weboldal, illetve alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap / alkalmazás nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Nyereményjátékban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet-és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból –így különösen a pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából –fakadó mindennemű felelősséget kizár. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), a nyeremény átadásának a nyertes Felhasználónál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó 7 napos határidőn belül élhet azonban a GDPR szerinti helyesbítéshez való jogával, azaz amennyiben, ha az általa megadott valamely adat pontatlanul került megadásra, azok módosítását kérheti a Szervezőtől. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


Legutóbbi bejegyzések