avatar
Naszreddin Hodzsa videós országos mesemondó verseny

pályázat 155 8th Feb, 2021

Loading Please wait...
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Hozzászólások

Azonosítás szükséges

You must log in to post a comment.

Belépés
 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  2. A játék és a szervező Jelen szabályzat a KEDD (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott, KEDD YouTube csatornán futó játékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 3. Kik vehetnek részt a játékban? - A Játékban részt vehet minden 8 és 18 év közti, természetes személy (a továbbiakban: Játékos). - Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. - Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. - A Játékban a KEDD dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. - A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. - Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. - A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  4. A játék időtartama, menete A videók beérkezésének határideje: 2021. február 21. 24:00 A közönségszavazás ideje: 2021. február 23.-2021. március 7. 24:00 Eredményhirdetés: 2021. március 8. Nyertesek száma: kategóriánként egy nyertes, azaz összesen két nyertes. A játék menete: a játékosok feladata felolvasni Naszreddin hodzsa egy választott meséjét, melyet a legfurfangosabbnak vélnek, majd egy legfeljebb 3 perces videót készíteni róla és február 21-e éjfélig elküldeni a film@kedd.net címre. A videót csatolmányként és valamilyen fájlmegosztó szolgáltatással (pl WeTransfer) is elküldhetik a Játékosok. Az üzenetben az alábbi adatok szerepeljenek: a játékos neve, születési dátuma, iskolája. Naszreddin hodzsa összes meséje itt olvasható: https://mek.oszk.hu/03800/03876/03876.pdf A NASZREDDIN HODZSA meséi sorozat csattanós epizódjai pedig itt láthatóak: https://bit.ly/2WQAwZY Kategóriák: - 8-13 évesek - 14-18 évesek A beérkezett videókat február 23-án a KEDD YouTube csatornán teszi közzé a KEDD Stúdió, amelyekre a közönség kedveléssel szavazhat 2021. március 7. éjfélig. A két kategóriában legtöbb kedvelést gyűjtő videó készítője lesz a játék nyertese.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  5. Nyeremények, nyertesek A Játék során a két nyertesnek az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: - személyes találkozás Berecz András mesemondóval a KEDD Stúdió által szervezett mesenapon - kategóriánként 1-1 könyvcsomag a Pagony Kiadótól - oklevél a mese alkotóinak dedikációjával A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán adunk hírt, a nyertesekkel pedig e-mail címes elérhetőségükön tudatjuk, hogy nyertek. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: - ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 8. életévét és ha idősebb mint 18 éves; - ha az értesítő levélre 10 munkanapon belül nem válaszol; - ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; - egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; - egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; - jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  6. Nyeremények kézbesítése A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  7. A Szervező felelőssége A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  8. Adatkezelés és adatvédelem 8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím, telefonszám) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása). 8.2 A jelentkezéssel a Játékos és a kiskorú Játékos gondviselője hozzájárulását adja, hogy az általa beküldött videót a KEDD Stúdió a KEDD YouTube csatornán, a Facebook.com/kedd.net oldalon és az Instagram.com/keddstudio oldalon a játék idejétől kezdődően határozatlan időre közzétegye. 8.3. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  9. Kizárás A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 2 hónapja
  10. Vegyes rendelkezések A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. https://www.facebook.com/kedd.net/posts/2939229432973538


Legutóbbi bejegyzések