avatar
Civil közösségi tevékenységek támogatása

pályázat 81 18th Mar, 2021

Loading Please wait...
To share this paste please copy this url and send to your friends
RAW Paste Data

Hozzászólások

Azonosítás szükséges

You must log in to post a comment.

Belépés
 • pályázat Avatar
  pályázat - 3 hete
  PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Bevezető 1.1. A pályázati kiírás indokoltsága A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program. A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2021. évi Magyar Falu Program programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása. 1.2. A pályázati kiírás célja A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására. A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el. Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot. 1.4. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke A rendelkezésre álló forrás összege 4 800 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény 1. melléklet, XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére biztosítja.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 3 hete
  2. A támogatható tevékenységek 2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP-1-2021/1) - Civil szervezet ingatlan vásárlása; - Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása; - Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte; - Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte. Ha a beruházással érintett - nem a pályázó tulajdonában lévő - ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában - támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is. Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség. 2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2021/2) - Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza. Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése. Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2021. évi Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot. 2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2021/3) - Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése; - Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár); - Eszközbeszerzés. 2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP-1-2021/4) - A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása. - A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása. 2.5. A támogatott tevékenység időtartama 2021. január 1.-2022. december 31. 2.6. Fenntartási kötelezettség Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart. A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába. 2.7. Biztosítéknyújtási kötelezettség Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 3 hete
  3. A pályázat benyújtásának feltételei 3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány a) amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett, b) amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti. 3.2. A pályázat benyújtásának határideje és módja - A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani. - A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik. - A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2021. április 7. 8 óra 00 perc - 2021. május 7. 12 óra 00 perc - A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIR-ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak. - A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.


 • pályázat Avatar
  pályázat - 3 hete
  4. A finanszírozással kapcsolatos információk 4.1. A támogatás formája A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül. 4.2. Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke.Az igényelhető támogatási összeg felső határa.


Legutóbbi bejegyzések